หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5901 ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ (Fundamental Business Administration) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : รายวิชาเสริม

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ชั้น 2 ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ sittichai.th@ssru.ac.th

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่ 2/2561 / รุ่น 28 รุ่น 29

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   20   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและการบริหารธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

(1) ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการการบริหารจัดการสมัยใหม่

(2) ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักการทางการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่

(3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนให้มีการจัดทำกรณีศึกษาและเน้นการนำเสนอในชั้นเรียนเพื่อให้นักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอการบูรณาการแนวคิดในรายวิชาและทักษะการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอ