หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5718 การจัดการสมัยใหม่ (Modern Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

สถานที่ติดต่อ : คณะวิทยาการจัดการ อาคาร 57 ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ somdach.ru@ssru.ac.th

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   36   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด และทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจ

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการสมัยใหม่

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหม่ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่น และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรควรมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน