หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5706 สัมมนาการจัดการทั่วไป (Seminar in General Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาเลือก

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์

สถานที่ติดต่อ : อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อ.ดร.บรรดิษฐ พระประทานพร Email: bundit.ph@ssru.ac.th

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่ 3/2562 / (รุ่น 29-30)

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– เพื่อให้นักศึกษารู้และเข้าใจแนวคิดในการสัมมนาการจัดการ วิธีการจัดสัมนาในหัวข้อประเด็นทางด้านการจัดการ

– เพื่อให้นักศึกษาได้รู้และเข้าใจถึงแนวโน้มทางการจัดการ และเทคโนโลยีใหม่ ที่มีผลต่อการจัดการ สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนธุรกิจได้

– เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดและกระบวนการทางการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้

– เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำแนวความคิดและกระบวนการทางการจัดการไปประยุกต์ใช้ในการค้นคว้าวิจัยได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาการจัดการ เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการ เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างอ้างอิงให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน