หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5702 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปรามศึก หวลประไพ

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย ดร.ปรามศึก หวลประไพ pramsuk.hu@ssru.ac.th

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563  / ชั้นปีที่ 1,2

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   17   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วัวันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวบกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทส และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมของธุรกิจ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ การรวบกลุ่มทางเศรษฐกิจ การเข้าสู่ตลาดต่างประเทส และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนสามารถนำมาปรับใช้เพื่อประกอบธุรกิจในอนาคตได้