หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5605 การจัดการการตลาด (Marketing Management ) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ดร.สุรศักดิ์ สุวุฒิโฑ

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21 ชั้น 5

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563  / ชั้นปีที่ 1,2

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   37   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยทางธุรกิจ

– เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการทำการวิจัยทางธุรกิจ

– เพื่อให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การประเมินผลการวิจัย

– เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการอาชีพต่างๆ ได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสมดุลระหว่างความเข้มแข็งทางวิชาการกับการเติบโต ด้วยการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงแบบบูรณาการศาสตร์ อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนและสู่สังคมแห่งปัญญา