หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5603 การจัดการการดำเนินงาน (Operations Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ดร.ปรามศึก หวลประไพ

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 21

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563  / ชั้นปีที่ 1,2

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   20   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– เพื่อสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการการดำเนินงาน

– เพื่อทราบและเข้าใจหลักการจัดการการดำเนินงาน

– ทราบถึง องค์ประกอบ และความสำคัญของการเป็นบรรษัทภิบาล

– เพื่อเข้าใจและสามารถเตรียมการรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและมองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการดำเนินงาน เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน