หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5602 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ sthabhiran@hotmail.com

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563  / ชั้นปีที่ 1,2

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   40   คน

สถานที่เรียน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

– เพื่อสามารถวิเคราะห์อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลต่อการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

– เพื่อทราบและเข้าใจหลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

– เพื่อทราบกลยุทธ์ และวิธีการต่างๆ ในการจัดการและการปฏิบัติในต่างประเทศ

– เพื่อเข้าใจและสามารถเตรียมการรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นและมองเห็นถึงโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับคู่แข่งในอนาคตได้

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อเป็นปัจจัยพื้นฐานในการนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่น และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้หลักสูตรควรมีการเปลี่ยนแปลงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกับสถานการณ์ปัจจุบัน