หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

MBA5601 การจัดการการเงิน (Financial Management) จำนวนหน่วยกิต 3(3-0-6)

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program)

ประเภทของรายวิชา : วิชาบังคับ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์

อาจารย์ผู้สอน : ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

สถานที่ติดต่อ : บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 5

ภาคการศึกษา/ ชั้นปีที่เรียน

– ภาคการศึกษาที่  2/2563  / ชั้นปีที่ 1,2

– จำนวนผู้เรียนที่รับได้ประมาณ   36   คน

สถานที่เรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่จัดทำหรือปรับปรุง วันที่ 25 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการการเงิน โดยพิจารณาถึงปัจจัยและเทคนิคด้านต่างๆ ในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางการเงินในองค์กรที่นักศึกษาปฏิบัติหน้าที่

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

เเพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในการบริหารการเงิน เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ควรมีการเปลี่ยนแปลงปัญหาตัวอย่างให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทางด้านการเงิน